close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA

 • PROGRAM REALIZACJI UMOWY
  MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  A
  RZĄDEM REPUBLIKI TURCJI
  O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINACH NAUKI, OŚWIATY I KULTURY
  NA LATA 2003 - 2006

  Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Turcji, zwane dalej „Stronami", działając na podstawie Artykułu IX Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty
  i kultury, zawartej w Ankarze, dnia 24 października 1990 roku, uzgodniły niniejszy Program Współpracy na lata 2003, 2004, 2005 i 2006.


  I. NAUKA I SZKOLNICTWO


  Artykuł 1

  Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między uczelniami wyższymi
  i instytucjami naukowymi obu krajów w zakresie:
  a) prowadzenia wspólnych badań naukowych,
  b) wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć
        akademickich, udziału w kongresach i seminariach,
  c) wymiany studentów,
  d) wymiany informacji i publikacji naukowych.

  Dziedziny współpracy i warunki finansowe będą uzgadniane między zainteresowanymi uczelniami wyższymi i instytucjami obu krajów.
  Artykuł 2

  Strony będą dążyły do rozszerzenia wiedzy o języku, historii i kulturze drugiego kraju.

  Strony będą kierowały nauczycieli akademickich do uczelni wyższych
  w porozumieniu z tymi uczelniami. Strony będą kierowały lektorów lub wykładowców języka i literatury swojego kraju do uczelni wyższych wskazanych przez Stronę przyjmującą.

  Prośba o skierowanie nowego lektora lub wykładowcy powinna być przekazana Stronie wysyłającej na co najmniej rok przed przewidywanym okresem zatrudnienia, celem umożliwienia załatwienia wszelkich formalności niezbędnych do jego przyjęcia.

  Wniosek o przyjęcie nowego lektora lub wykładowcy lub przedłużenie zatrudnienia na następny rok akademicki, Strony będą sobie przekazywały do 31 maja każdego roku.


  Artykuł 3

  Strona polska przyzna każdego roku Stronie tureckiej:
  a) do 40 miesięcy stypendialnych na badania naukowe,
  b) 6 jednomiesięcznych stypendiów dla studentów i wykładowców języka polskiego na letnie kursy języka i kultury polskiej, organizowane przez polskie uniwersytety.


  Artykuł 4

  Strona turecka przyzna każdego roku Stronie polskiej:
  a) do 38 miesięcy stypendialnych na staże językowe oraz badania naukowe
       w różnych dziedzinach,
  b) 7 dwumiesięcznych stypendiów dla studentów i wykładowców języka tureckiego na letnie kursy, organizowane przez Centrum Nauczania Języka Tureckiego (,,TÖMER") w różnych ośrodkach na terenie Turcji.


  Artykuł 5

  Strony będą wymieniały materiały informacyjne i publikacje dotyczące programów edukacyjnych, systemów oświaty oraz organizacji szkolnictwa wyższego.


  Artykuł 6

  W okresie obowiązywania niniejszego Programu Strony mogą wymienić po dwie delegacje składające się z trzech osób, na okres 10 dni, w celu zebrania informacji
  i zapoznania się z systemami szkolnictwa drugiej Strony.
  Szczegóły zostaną uzgodnione drogą dyplomatyczną.
  Artykuł 7

  Strony będą popierały nawiązywanie kontaktów partnerskich między szkołami średnimi obu krajów.


  Artykuł 8

  Dążąc do zapewnienia obiektywnej informacji o swoich krajach, Strony będą kontynuowały współpracę i wymienią atlasy, podręczniki geografii i historii, używane w szkołach podstawowych i średnich, a także będą sobie przekazywały oceny, uwagi i komentarze.

  Spotkania ekspertów będą się odbywały - w razie potrzeby - na przemian w Polsce
  i Turcji. Szczegóły zostaną uzgodnione drogą dyplomatyczną.


  Artykuł 9

  Strony będą popierały kontynuowanie prac między Komitetem Badań Naukowych (KBN) ze Strony polskiej i Radą Badań Naukowych i Technicznych (TÜBITAK)
  ze Strony tureckiej, w celu zawarcia dwustronnej umowy międzyrządowej
  o współpracy w dziedzinie nauki i techniki.


  II. KULTURA I SZTUKA


  Artykuł 10

  Strony będą rozwijały współpracę w zakresie zachowania, konserwacji i ochrony dziedzictwa kulturalnego i historycznego obu krajów, zgodnie z konwencjami Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) i Rady Europy, a mianowicie Konwencją w Sprawie Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego z roku 1972 i Europejską Konwencją Kulturalną z roku 1954, których są stronami.


  Artykuł 11

  Strony będą współpracowały w zakresie uzupełnienia inwentaryzacji ruchomych
  i nieruchomych zabytków kultury polskiej w Turcji oraz ruchomych i nieruchomych zabytków kultury tureckiej w Polsce.


  Artykuł 12

  Strony będą organizowały wspólne praktyki terenowe dla polskich studentów Akademii Sztuk Pięknych oraz tureckich studentów sztuk plastycznych,
  w szczególności w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki.


  Artykuł 13

  Strony będą wymieniały informacje i doświadczenia dotyczące prawa i praktyki, które obowiązują w obu krajach, w zakresie ochrony dziedzictwa kulturalnego,
  ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania nielegalnego wywozu dzieł sztuki.


  Artykuł 14

  Strona turecka poprze inicjatywę Strony polskiej zrealizowania programu archiwizacji ksiąg pamiątkowych z "Domu Cioci Zosi'' w polskiej wsi Adampol (Polonezköy) pod Istambułem oraz zarchiwizowania wszystkich ksiąg na CD-ROMach i wydania opracowania monograficznego w języku polskim i tureckim.


  Artykuł 15

  Strony będą wzajemnie zapraszały ekspertów drugiego kraju do udziału
  w międzynarodowych kongresach, sympozjach i wystawach poświęconych ochronie obiektów zabytkowych.


  Artykuł 16

  1. Strony będą popierały wymianę wystaw sztuki ludowej i tradycyjnych wyrobów rękodzielniczych, a także wymianę ekspertów z różnych dziedzin kultury ludowej.

  2. Strony będą wzajemnie zapraszały folklorystyczne zespoły muzyczne i taneczne
  do udziału w międzynarodowych festiwalach folkloru, organizowanych w obu krajach.


  Artykuł 17

  Strony będą popierały współpracę w dziedzinie dramatu, zwłaszcza w zakresie wzajemnego wystawiania sztuk renomowanych autorów polskich i tureckich.


  Artykuł 18

  Strony będą popierały wzajemne zapraszanie obserwatorów, członków jury, artystów
  i zespołów drugiego kraju na festiwale muzyczne, operowe i baletowe, organizowane w obu krajach.

  Artykuł 19

  Strony będą popierały bezpośrednie kontakty między bibliotekami obu krajów,
  w szczególności współpracę między Biblioteką Narodową w Warszawie i Biblioteką Narodową w Ankarze, w zakresie wymiany materiałów informacyjnych i publikacji.
  W ramach tej współpracy Strony wymienią po 2 bibliotekarzy z każdego kraju na 10-dniowe wizyty studyjne.


  Artykuł 20

  Strony wymienią, na zasadzie wzajemności, mikrofilmy manuskryptów.


  Artykuł 21

  Strony będą popierały wzajemny udział w międzynarodowych targach książki organizowanych w obu krajach, zwłaszcza w Międzynarodowych Targach Książki
  w Warszawie oraz Targach książki TÜYAB w Istambule oraz w Międzynarodowych Targach Książki dla Dzieci w Ankarze.


  Artykuł 22

  Strony będą popierały dokonywanie przekładów i publikowanie poezji oraz innych dzieł literackich autorów drugiego kraju.


  Artykuł 23

  Strony będą popierały współpracę w dziedzinie archeologii, muzeologii oraz restauracji zabytków i wytworów kultury.


  Artykuł 24

  1. Strony uznały szczególną rolę, jaką odgrywa działalność Muzeum Adama Mickiewicza w Istambule, dla zachowania polsko-tureckich związków historycznych i będą pomagały w realizacji projektu kompleksowej renowacji tego Muzeum, obejmującej remont budynku oraz konserwację eksponatów, pochodzących
  ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

  2. Remont Muzeum Adama Mickiewicza będzie przedmiotem oddzielnego porozumienia między obu Stronami. W tym celu Strony powołają wspólną grupę roboczą.

  3. W celu przeprowadzenia należytej konserwacji eksponatów, Strona turecka będzie depozytariuszem obiektów, które będą eksponowane w Muzeum Sztuki Tureckiej
  i Muzułmańskiej oraz przyjmie w okresie obowiązywania niniejszego Programu trzech ekspertów z Muzeum Literatury w Warszawie, każdego na okres 2 tygodni, którzy dokonają przeglądu i niezbędnych prac konserwatorskich.

  4. W okresie obowiązywania Programu, Strona polska przyjmie trzech ekspertów tureckich, każdego na okres nie dłuższy niż 15 dni, w celu zapoznania się z muzeami polskimi.


  Artykuł 25

  Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między polskimi i tureckimi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami filmowców, zwłaszcza w zakresie realizacji filmów, świadczenia usług filmowych i prezentacji filmów drugiego kraju na zasadach handlowych oraz na pokazach niekomercyjnych.


  Artykuł 26

  Strony będą popierały współpracę stowarzyszeń filmowców oraz archiwów filmowych obu krajów.


  Artykuł 27

  1. Strony będą popierały organizowanie, na zasadzie wzajemności, przeglądów filmów drugiej Strony oraz udział filmów drugiego kraju w festiwalach filmowych.

  2. Strony będą wzajemnie popierały organizowanie tygodni filmowych w swoich krajach i umożliwią wymianę delegacji, liczącej najwyżej trzy osoby.


  Artykuł 28

  Strony będą wzajemnie popierały współpracę w dziedzinie ochrony praw własności intelektualnej i będą wzajemnie się informowały o międzynarodowych konferencjach, dyskusjach panelowych, sympozjach itp. dotyczących kwestii praw własności intelektualnej.

  Strony będą wymieniały publikacje i dokumentację, dotyczącą obowiązującego
  w obu krajach ustawodawstwa i stosowanej praktyki w zakresie praw własności intelektualnej.

  Każda ze Stron uzna prawa autorskie i pokrewne, przysługujące obywatelom
  i instytucjom drugiej Strony oraz ich następcom prawnym. Strony zabezpieczą jednocześnie ochronę tych praw na takich samych warunkach, jakie stwarzane są jej wewnętrznym ustawodawstwem dla jej własnych obywateli i instytucji. Strony zobowiązują się ponadto do wzajemnego poszanowania praw własności intelektualnej swych obywateli i instytucji, zgodnie z umowami i konwencjami międzynarodowymi, których są stronami.

  Strony będą wymieniały informacje, dokumentację oraz publikacje w zakresie międzynarodowych uregulowań prawnych, dotyczących własności intelektualnej, oraz ich wewnętrznego ustawodawstwa i praktyki odnośnie rozstrzygania sporów
  w tej dziedzinie.

  Na wniosek drugiej Strony, każda ze Stron dostarczy w ramach współpracy ekspertyzę w zakresie praw własności intelektualnej


  Artykuł 29

  Za wyjątkiem wystaw dziedzictwa historycznego, organizowane będą wzajemnie przez obie Strony wystawy rzemiosł tradycyjnych, sztuki współczesnej i plastyki,
  z udziałem jednego lub dwóch komisarzy, wyznaczonych zgodnie z wewnętrznymi przepisami każdej ze Stron.

  Strony będą wzajemnie popierały udział przedstawicieli drugiej Strony
  w międzynarodowych wystawach, biennale i sympozjach plastycznych, organizowanych w obu krajach.

  Warunki wymiany każdorazowo uzgodnią bezpośrednio organizatorzy.


  Artykuł 30

  Strony uznały duże znaczenie ośrodków kultury dla prowadzenia działalności kulturalnej. Strona polska przychylnie ustosunkuje się do inicjatywy utworzenia Tureckiego Ośrodka Kultury w Warszawie.


  III. INNE DZIEDZINY WSPÓŁPRACY


  Artykuł 31

  Strony będą popierały współpracę w dziedzinie archiwistyki i zachęcą państwowe instytucje archiwów obu krajów, a mianowicie Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Turecką Generalną Dyrekcją Archiwów Państwowych, do odnowienia - zgodnie z wewnętrznymi przepisami każdej ze Stron - Protokołu o Współpracy z dnia 22 września 1997 roku.


  Artykuł 32

  Strony będą popierały współpracę między organizacjami kultury fizycznej i sportu oraz będą sprzyjały wszelkim inicjatywom służącym dalszemu jej rozwijaniu. Dla zrealizowania celów niniejszego Programu, zainteresowane ministerstwa i instytucje obu Stron będą zawierały porozumienia o bezpośredniej współpracy i okresowe programy wykonawcze do tych porozumień, określające zakres, formy oraz warunki organizacyjne i finansowe wymiany w zakresie kultury fizycznej i sportu.


  Artykuł 33

  Strony będą popierały wymianę ekspertów, informacji i publikacji między stowarzyszeniami lub organizacjami młodzieżowymi i innymi instytucjami prowadzącymi działalność w tej dziedzinie.


  Artykuł 34

  Strony będą popierały wzajemny udział młodzieży w obozach letnich organizowanych w drugim kraju. Szczegóły tej wymiany (liczba osób, warunki organizacyjno-finansowe) zostaną uzgodnione przez instytucje partnerskie obu krajów w drodze bezpośrednich kontaktów.


  Artykuł 35

  Strony będą popierały bezpośrednie kontakty między agencjami prasowymi
  i informacyjnymi oraz organizacjami dziennikarskimi obu krajów.


  Artykuł 36

  Strony zachęcą swoje agencje informacyjne, a mianowicie Polską Agencję Prasową (PAP) i Anatolijską Agencję Informacyjną Turcji, do zawarcia Porozumienia
  o Współpracy.


  Artykuł 37

  Strony będą popierały rozwój współpracy między swoimi instytucjami radiowymi
  i telewizyjnymi, w ramach Europejskiej Unii Nadawców (EBU).


  IV. POSTANOWIENIA FINANSOWE I ORGANIZACYJNE


  A. Wymiana osób


  Artykuł 38

  Strona wysyłająca powiadomi Stronę przyjmującą, na co najmniej trzy miesiące przed zakładanym terminem wizyty, o zamiarze wysłania osób, podając niezbędne dane personalne, cel podróży oraz proponowany program pobytu.

  Strona przyjmująca przekaże Stronie wysyłającej swoją decyzję w sprawie proponowanej wizyty na sześć tygodni przed datą przybycia.

  Strona wysyłająca powiadomi Stronę przyjmującą o dokładnej dacie przyjazdu
  i środku transportu, na co najmniej trzy tygodnie przed planowaną datą przybycia.


  Artykuł 39

  Zgłoszenia (kwestionariusze z załącznikami) na stypendia i kursy letnie będą przekazywane za pośrednictwem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze
  (w odniesieniu do wyjeżdżających do Polski) oraz za pośrednictwem Ambasady Republiki Turcji w Warszawie (w odniesieniu do wyjeżdżających do Turcji),
  w terminach podanych przez władze oświatowe obu krajów.


  Artykuł 40

  Strona wysyłająca zapewni, że osoby uczestniczące w wymianie objętej niniejszym Programem, będą posiadały ubezpieczenie (polisę) na wypadek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.
  Studenci tureccy będą mogli również korzystać z ubezpieczenia przysługującego
  w Polsce osobom studiującym w wyższej uczelni.


  Artykuł 41

  Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży w obie strony.


  Artykuł 42

  Wszelkie należności związane z przyjmowaniem osób w ramach niniejszego Programu będą wypłacane im przez Stronę przyjmującą bezpośrednio
  po przyjeździe.


  Artykuł 43

  Osobom przebywającym w ramach ustaleń Programu na terytorium Państwa-Stron nie dłużej niż 15 dni, koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty podróży na terytoriach Państwa-Stron pokrywają - zgodnie z przepisami obowiązującymi w ich Państwie - podmioty wyrażające gotowość zaproszenia tych osób.


  Artykuł 44

  Strona przyjmująca zapewnia stypendystom:
  a)    bezpłatną naukę,
  b) świadczenia stypendialne przeznaczone na utrzymanie i zakwaterowanie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w jej kraju.

  B. Wymiana lektorów


  Artykuł 45

  Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży lektora lub wykładowcy do miejsca docelowego w kraju przyjmującym i z powrotem.


  Artykuł 46

  Szkoła wyższa, która wyraża gotowość zatrudnienia lektora lub wykładowcy
  w ramach artykułu 2 niniejszego Programu, zobowiązana jest do zawarcia z nim umowy o pracę, zgodnie z przepisami obowiązującymi w jej kraju, określającej warunki zatrudnienia, a w szczególności, zakres obowiązków służbowych, liczbę godzin dydaktycznych, wysokość wynagrodzenia i przysługujące mu prawa.

  C. Wymiana wystaw


  Artykuł 47

  Koszty organizacji imprez na zasadach komercyjnych będą każdorazowo uzgadniane przez zainteresowane agencje obu krajów.


  V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  Artykuł 48

  Strony będą udzielały swego poparcia wszelkim innym inicjatywom, które nie zostały określone w niniejszym Programie, a które mogą przyczynić się do rozwoju współpracy między obu krajami w dziedzinach oświaty, nauki i kultury.


  Artykuł 49

  Strony, w miarę potrzeby, będą powoływały ad hoc grupy robocze w celu realizacji konkretnych przedsięwzięć lub zagadnień nie ujętych w niniejszym Programie.


  Artykuł 50

  Niniejszy Program wejdzie w życie z dniem podpisania i pozostanie w mocy do dnia 31 grudnia 2006 roku. Jego obowiązywanie zostanie automatycznie przedłużone do czasu podpisania kolejnego Programu, o ile żadna ze Stron nie wypowie go w drodze notyfikacji. W takim przypadku Program utraci moc po upływie 60 dni od daty wypowiedzenia.


  Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, tureckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc, W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.

      Z UPOWAŻNIENIA RZĄDU                       Z UPOWAŻNIENIA RZĄDU

   RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                       REPUBLIKI TURCJI

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: