close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAPROSZENIE DLA OBCOKRAJOWCA

 • Zaproszenie mogą wystawić:

   

  - obywatel polski zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  - cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na osiedlenie się,

  - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

   

  Zaproszenie wydane przez Urząd Wojewódzki jest jedną z możliwości udokumentowania przez cudzoziemca faktu posiadania środków finansowych, niezbędnych do pokrycia kosztów wjazdu do Polski, pobytu na jej terytorium i kosztów związanych z wyjazdem.

  Zaproszenie jest dokumentem, który nakłada na osobę zapraszająca cudzoziemca obowiązek pokrycia wszelkich kosztów, związanych z pobytem cudzoziemca w Polsce, w tym kosztów zamieszkania, utrzymania, ewentualnego leczenia czy wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  W zaproszeniu zamieszcza się:

  1. dane zapraszającego:
  • imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości oraz numer telefonu lub
  • firmę albo nazwę, numer REGON oraz siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz numer telefonu;
  1. imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania, serię i numer dokumentu podróży zapraszanego cudzoziemca oraz stopień pokrewieństwa z zapraszającym;
  2. cel pobytu;
  3. adres miejsca zakwaterowania;
  4. zobowiązanie się zapraszającego do pokrycia kosztów związanych z pobytem i wyjazdem zapraszanego cudzoziemca, w tym kosztów ewentualnego leczenia oraz kosztów wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. określenie czasu, na który zapraszający zaprasza cudzoziemca;
  6. nazwę organu, który dokonał wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń;
  7. datę i numer wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń;
  8. podpis zapraszającego.

  Zaproszenie pisemne akceptujemy w wyjątkowych przypadkach, np. przy powtórnych zaproszeniach przez firmę lub aplikacjach osób, które wcześniej uzyskały wizę na zaproszenie od tego samego zapraszającego.

   

  Zaproszenie pisemne przez firmę lub instytucję powinno być wystawione na druku firmowym i zawierać wszystkie dane jak w pkt 1. powyżej oraz imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania, serię i numer dokumentu podróży zapraszanego cudzoziemca. Jeżeli zapraszana osoba nie ma własnych środków, wymagane jest zobowiązanie się zapraszającego do pokrycia kosztów związanych z pobytem i wyjazdem zapraszanego cudzoziemca, w tym kosztów ewentualnego leczenia oraz kosztów wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konieczny jest czytelny podpis z nazwiskiem i funkcją osoby zapraszającej.

   

  Zaproszenie pisemne od osób powinno zawierać wszystkie dane jak w pkt 1. powyżej oraz imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania, serię i numer dokumentu podróży zapraszanego cudzoziemca. Jeżeli zapraszana osoba nie ma własnych środków wymagane jest zobowiązanie się zapraszającego do pokrycia kosztów związanych z pobytem i wyjazdem zapraszanego cudzoziemca, w tym kosztów ewentualnego leczenia oraz kosztów wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konieczny jest czytelny podpis z nazwiskiem i dane osoby zapraszającej, z załączoną kopią dowodu osobistego lub paszportu, oraz dane do ewentualnego kontaktu telefonicznego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: