close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WAŻNE UWAGI

 •  

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego decyzję w sprawie wniosku podejmuje się w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.

   

  Jedną z najistotniejszych zmian, wynikających z poprawki do Ustawy o cudzoziemcach, która weszła w życie z dniem 27/07/2019r. jest zmiana czasu rozpatrzenia wniosku (do 60 dni) o wizę krajową typu D dla następujących kategorii aplikantów:

  1.      Studenci (w tym również Erasmus+ i kursów przygotowawczych);

  2.      Praktykanci;

  3.      Woluntariusze;

  4.      Naukowcy.

   

  Konsul, w razie uznania za konieczne, może zażądać przedłożenia innych dokumentów poza wymienionymi powyżej oraz zgłoszenia się aplikującego osobiście na rozmowę.

  Formularz musi być wypełniony literami łacińskimi na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie ale wyraźnie i pismem naśladującym druk, bez poprawek i skreśleń i dane wpisane w formularzu muszą się zgadzać z danymi widniejącymi w paszporcie.

  Na wszystkie pytania umieszczone w formularzu należy udzielić odpowiedzi. W przypadku pytań niedotyczących aplikującego w odpowiedniej rubryce należy wstawić kreskę.
  Jeżeli nie zostaną przedłożone wszystkie wymagane dokumenty, formularz zostanie wypełniony błędnie lub częściowo (z brakami), formularz będzie nosił poprawki lub skreślenia lub zostanie użyty korektor - aplikacja nie zostanie przyjęta.

  Paszport cudzoziemca aplikującego o wizę powinien być ważny co najmniej przez okres trzech miesięcy od ostatniego planowanego dnia pobytu w Polsce. Paszporty o krótszym okresie ważności nie będą przyjmowane do wizowania.

  Cudzoziemiec zobowiązany jest do opuszczenia terytorium RP przed upływem daty ważności wizy i wyznaczonej ilości dni pobytu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: