""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OPŁATY KONSULARNE

 • TABELA OPŁAT KONSULARNYCH

  w dolarach USA (USD)

  obowiązuje od 4 listopada 2019 r.

  Pozycja

  Rodzaj czynności

  Wysokość opłaty w USD

  1. Czynności paszportowe

  1.01

  Wydanie paszportu

  130

  1.02

  Wydanie paszportu małoletniemu do 13 roku życia

  42

  1.03

  Wydanie paszportu tymczasowego w innych sytuacjach osobie, która ukończyła 18, a nie ukończyła 70 lat

  48

  1.04

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej

  36

  1.05

  Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 70. roku życia

  18

  1.06

  Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

  390

  1.07

  Wydanie małoletniemu do 13 roku życia  paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej

  248

  2. Czynności w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego

  2.01

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu o nadaniu obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego

  474

  2.02

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego

  48

  2.03

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie

  95

  2.04

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

  426

  2.05

  Przyjęcie oświadczenia w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161)

  36

  3. Czynności wizowe

  3.01

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej

  71

  3.01a

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen dla dzieci w wieku 6-12 lat

  42

  3.02

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku
  o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej

  71

  Inne czynności wykonywane w sprawach cudzoziemców

  3.05

  Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży cudzoziemca

  36

  3.06

  Wydanie tymczasowego dokumentu podróży określonego
  w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz. Urz. UE L 168 z 06.07.1996, str. 4–11)

  36

  4. Zaświadczenia i zezwolenia

  4.01

  Wydanie zaświadczenia  na przywóz  albo przewóz przez  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji albo wpis w Europejskiej Karcie Broni Palnej

  71

  4.02

  Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez lub na terytorium RP  zwłok lub szczątków ludzkich

  60

  4.03

  Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01–4.02 taryfy opłat konsularnych

  36

  5. Uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów

  5.01

  Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą

  36

  5.02

  Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju na wniosek obywatela polskiego dokumentu innego niż papiery wartościowe (wraz z jego ewentualna legalizacją)

  36

  5.03

  Przyjęcie pisma i przekazanie do kraju droga urzędową jeżeli złożenie tego pisma u konsula, skutkuje zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowaniem terminu w postępowaniu

  24

  5.04

  Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji    wojskowej

  60

  5.05

  Wydanie i doręczenie uwierzytelnionego odpisu lub kopii dokumentu z akt sprawy

  36

  6. Legalizacje, uwierzytelnienia, tłumaczenia, czynności notarialne

  6.01

  Legalizacja dokumentu

  36

  6.02

  Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu, a także sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego sporządzonego przez konsula i przechowywanego w urzędzie konsularnym

  71

  6.03

  Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii
  z okazanym  dokumentem

  36

  6.04

  Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego

  36

  6.05

  Poświadczenie daty okazania dokumentu

  36

  6.06

  Sporządzenie aktu notarialnego

  237

  6.07

  Wykonanie innej czynności notarialnej

  36

  6.08

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z j. polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z j. urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na j. polski- za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia

  107

  6.09

  Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z j. polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z j. urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na j. polski- za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia

  36

  6.10

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z j. polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z j. urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na j. polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach  powtarzalnych

  36

  7. Czynności w sprawach dotyczących stanu cywilnego

  7.01

  Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, zorganizowanie uroczystości w urzędzie konsularnym, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska małżonków i ich dzieci, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń, przekazanie dokumentacji do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa

  591

  7.02

  Przyjęcie i przekazanie do USC w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

  60

  7.03

  Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa

  60

  7.04

  Wydobycie z USC w kraju i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

  60

  7.05

  Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu i przekazanie dokumentacji do właściwego USC

  60

  7.06

  Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie

  60

  7.07

  Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do USC w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu

  60

  7.08

  Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do USC w kraju

  60

  7.09

  Przyjęcie wniosku o  zmianę imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do USC w kraju i doręczeniem decyzji

  60

  7.10

  Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego

  36

  8 Czynności z zakresu żeglugi morskiej i śródlądowej

  8.01

  Wydanie tymczasowego świadectwa polskiej  przynależności statku (świadectwo o banderze)

  284

  8.02

  Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku w żegludze śródlądowej

  355

  8.03

  Wystawienie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki

  237

  8.04

  Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej

  48

  9. Inne czynności

  9.01

  Dokonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu
  Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od opłaty za wykonywaną czynność konsularną oraz od zwrotu poniesionych wydatków

  107

  9.02

  Dokonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym

  36

         

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: