close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA

 •  

  Oświadczenie o uznaniu ojcostwa mogą złożyć przed polskim konsulem i kierownikiem urzędu stanu cywilnego jedynie osoby pełnoletnie. Osoby, które ukończyły 16 lat mogą takie oświadczenie złożyć wyłącznie przed sądem opiekuńczym.

  Mężczyzna, od którego dziecko pochodzi oświadcza, że jest ojcem dziecka, natomiast matka dziecka – potwierdza jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

  Uznanie dziecka może nastąpić przed polskim konsulem, jeżeli przynajmniej jedno z rodziców dziecka jest obywatelem polskim.

                

  Ojcostwo można uznać w stosunku do dziecka:

  - poczętego;

  - urodzonego, do osiągnięcia pełnoletności;

  - zmarłego przed osiągnięciem pełnoletności – w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletniość.

                

  Dziecko, którego ojcostwo zostało ustalone przez uznanie nosi nazwisko:

  - jednego z rodziców albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka – w sytuacji zgodnych oświadczeń rodziców dziecka w sprawie nazwiska dziecka;

  - składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca dziecka – w sytuacji braku zgodnych oświadczeń rodziców dziecka w sprawie nazwiska dziecka.

   

  Przesłanki niedopuszczalności uznania ojcostwa przed konsulem są następujące:

  - osiągnięcie przez dziecko pełnoletności;

  - przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania bądź odmowa ich przyjęcia przez innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula;

  - wątpliwość co do pochodzenia dziecka;

  - wszczęcie postępowania sądowego o ustalenie ojcostwa;

  - nieposiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych przez osoby składające oświadczenia.

   

  Odmowa przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa przez konsula, umożliwia uznanie ojcostwa wyłącznie przed sądem opiekuńczym.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: