close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRZED WYJAZDEM I W TRAKCIE PODRÓŻY

 • Podczas podróży za granicę należy przestrzegać porządku prawnego i zwyczajów kraju pobytu, w pełni respektując prawo gospodarzy do wymagania stosownego zachowania od cudzoziemców odwiedzających ich kraj. Należy także przy tym pamiętać, że konsul wykonuje swoje funkcje jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania i nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały obywateli polskich inaczej, niż traktują obywateli własnego kraju.

  W celu podniesienia bezpieczeństwa pobytu za granicą i - w razie potrzeby - uzyskania skutecznej pomocy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca:

   PRZED WYJAZDEM Z POLSKI:

   - zapoznanie się z warunkami istniejącymi w krajach, które pragniemy odwiedzić (unikanie regionów objętych działaniami zbrojnymi, zamieszkami lub z innych powodów szczególnie niebezpiecznych),

  - wykupienie w rzetelnym towarzystwie ubezpieczeniowym odpowiednich ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia oraz komunikacyjnych,

  - zaopatrzenie się w adresy i numery telefonów najbliższych polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych,

  - zaopatrzenie się w adresy i numery telefonów bliskich osób w Polsce, które należy zawiadomić w razie nieszczęśliwego wypadku (dane te należy ołówkiem wpisać w odpowiednim miejscu do paszportu).

   

  W CZASIE PODRÓŻY:

   - utrzymywanie regularnego kontaktu z rodziną w Polsce, szczególnie podczas dłuższych pobytów poza krajem,

  - korzystanie z hoteli cieszących się dobrą opinią,

  - unikanie nocowania w namiotach i samochodach poza miejscami wyznaczonymi, zamkniętymi i chronionymi,

  - deponowanie cennych przedmiotów, biletów, środków płatniczych i paszportów do depozytu w hotelu,

  - posiadanie kilku rodzajów środków płatniczych (gotówka, czeki podróżne, karty kredytowe itp.) i przechowywanie ich w różnych miejscach,

  - unikanie zawierania przygodnych znajomości, korzystanie z autostopu oraz z usług osób postronnych, wykazywanie szczególnej przezorności w sprawach zakwaterowania, a także wystrzeganie się ofert uzyskania łatwego zarobku,

  - unikanie przebywania w nieznanych miejscach po zmroku,

   - w miarę możliwości odbywanie podróży w większej grupie osób,

  - unikanie miejsc zatłoczonych i zachowanie ostrożności w miejscach publicznych,

  - unikanie odbywania podróży w porze nocnej, szczególnie bocznymi drogami, oraz nie zatrzymywanie się poza miejscami wyznaczonymi i chronionymi,

  - zachowanie wzmożonej ostrożności przy prowadzeniu pojazdów - w nieznanych warunkach na drodze nietrudno o kolizję, której spowodowanie przysporzyć może wielu kłopotów, a w szczególnych sytuacjach doprowadzić nawet do zagrożenia bezpieczeństwa osobistego,

  - unikanie wypraw w tereny nieznane lub niebezpieczne,

  - podczas wypraw uwzględnianie warunków klimatycznych oraz własnych możliwości kondycyjnych i zdrowotnych,

  - unikanie ekstrawaganckiego i prowokującego ubioru oraz takiegoż zachowania,

  - spożywanie wyłącznie sprawdzonych produktów i przestrzeganie zasad higieny,

  - niestawianie oporu w razie napadu z użyciem broni,

  - w razie aresztowania lub zatrzymania domaganie się kontaktu z polskim konsulem,

  - korzystanie z usług renomowanych biur turystycznych w danym państwie, w których można nabyć broszury czy informatory zawierające praktyczne wiadomości o charakterze lokalnym, często nieuwzględniane w ogólnych przewodnikach.

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych szczególnie przestrzega przed posiadaniem i przewożeniem narkotyków. W wielu krajach grozi za to kara wieloletniego więzienia lub nawet śmierci. W związku z powtarzającymi się sygnałami o naruszaniu przez polskich obywateli prawa o zatrudnieniu obowiązującego w państwie pobytu oraz o dokonywanych nielegalnych naborach do pracy za granicą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że podstawowym warunkiem legalnego podjęcia pracy jest posiadanie wydanego przez właściwe władze państwa pobytu zezwolenia na zatrudnienie. W wielu krajach dokumentem potwierdzającym uzyskanie takiego zezwolenia jest wiza z prawem do pracy, wstawiana do paszportów obywateli RP jeszcze przed ich wyjazdem z Polski przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne tych państw. Dlatego, o czym wielokrotnie przypomina Ministerstwo, w celu uniknięcia problemów podczas pobytu za granicą obywatele polscy zamierzający podjąć pracę powinni jeszcze przed wyjazdem z kraju sprawdzać wiarygodność rekrutujących ich pośredników oraz żądać potwierdzenia legalności zatrudnienia. Ministerstwo ostrzega, że wobec cudzoziemców naruszających prawo państwa pobytu wymierzane są kary przewidziane w miejscowym ustawodawstwie, a po ich odbyciu cudzoziemcy są wydalani i otrzymują niekiedy wieloletnie zakazy wjazdu na terytorium danego państwa. Departament Konsularny MSZ przypomina, iż w wielu trudnych sytuacjach konsul polski może obywatelom RP udzielić skutecznej pomocy. Podjęcie przez konsula interwencji możliwe jest jednak dopiero po uzyskaniu przez niego informacji o zaistniałym zdarzeniu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: