close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KARTA POLAKA

 • Podstawowe informacje o Karcie Polaka

   

  Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. Jej posiadaczowi przysługują uprawnienia wynikające z Ustawy o Karcie Polaka z dnia 7 września 2007 roku.

   

  Karta Polaka może zostać przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej  polskiego obywatelstwa albo zezwolenia na osiedlenie się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która w dniu złożenia wniosku posiada obywatelstwo: Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Republiki Uzbekistanu, albo posiada w jednym z tych państw status bezpaństwowca, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:

   

  Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.

  W obecności konsula  lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

  Wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie lub co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie (przedłoży oryginały stosownych dokumentów i ich kopie).

  Jeśli wnioskodawca nie może przedstawić oryginalnych dokumentów, dotyczących kwestii opisanych w punkcie 3, powinien przedłożyć zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz polskiego języka i kultury lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.

   

  Małoletni

  Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy posiadają Karty Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugie może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu Karty Polaka (nie potrzeba tej zgody, jeśli drugi z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej). W wyjątkowych sytuacjach i po wcześniejszym uzgodnieniu z konsulem, możliwe jest także dostarczenie pisemnej, potwierdzonej notarialnie zgody. Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

    

  Uprzejmie informujemy, że  w obecnym stanie prawnym podczas rozmowy z konsulem wymagana jest obecność nieletnich, którzy ukończyli 13 rok życia. 

   

   

  Ważność Karty Polaka

  Karta jest ważna 10 lat, a w przypadku osób, które w chwili składania wniosku ukończyły 65 lat - na czas nieoznaczony.

   Karta Polaka przyznana małoletniemu traci ważność po upływie roku od dnia uzyskania przez niego pełnoletności. Aby tego uniknąć, trzeba najpóźniej na trzy miesiące przed terminem upływu ważności złożyć wniosek o przedłużenie ważności na następne 10 lat.

   

  Posiadacz Karty Polaka:

   - może bez opłat otrzymać wizę krajową typu D, uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

   - może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia;

   - może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;

   - może w Polsce korzystać z bezpłatnego systemu oświaty na poziomie podstawowym, średnim i wyższym na takich samych zasadach jak obywatele polscy, a zarazem ubiegać się o stypendia i pomoc na naukę przeznaczone dla cudzoziemców uczących się i studiujących w Polsce;

   - może w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;

   - może korzystać z 37-procentowej ulgi na przejazdy koleją na terenie Polski;

   - może bezpłatnie zwiedzać muzea państwowe w Polsce;

   - może ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.

   - może  otrzymać zezwolenie na stały pobyt i kartę stałego pobytu za darmo. Osoby, które na podstawie posiadanej Karty Polaka otrzymają prawo do osiedlenia się na terenie Polski, otrzymują także prawo, by po roku od otrzymania karty stałego pobytu ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego;

   - członkowie rodziny posiadacza Karty Polaka, którzy sami nie posiadają Karty, mogą otrzymać wizę umożliwiającą wjazd do Polski, a następnie zgodnie z zasadą łączenia rodzin wystąpić o pozwolenie na pobyt czasowy, który następnie uprawniał będzie, na ogólnych zasadach, do uzyskania pobytu stałego.

   

   Jakie mogą być powody odmowy przyznania Karty Polaka?

   

  - Wnioskodawca nie spełnia głównych warunków przyznania Karty Polaka (przynależność do Narodu Polskiego, podstawowa znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów);

  - Wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje;

  -  Wnioskodawca w rozmowie z konsulem zeznał nieprawdę albo zataił prawdę, lub też posłużył się sfałszowanymi dokumentami;

  - Wnioskodawca repatriował się z Polski na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z radzieckimi republikami Białorusi, Ukrainy, Litwy lub z b. ZSRR do jednego z tych państw;

  - Wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce (tj. kartę stałego pobytu);

  - Przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej;

  - Wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów RP.

   

  Procedura ubiegania się o Kartę Polaka – co należy zrobić:

   

  - Zebrać dokumenty potwierdzające narodowość polską lub posiadanie w przeszłości polskiego obywatelstwa (lub narodowość/obywatelstwo polskie przodków, o których mowa w Ustawie o Karcie Polaka),  np. akta stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki urodzenia, metryki chrztu, świadectwa szkolne, dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych, dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia zawierający wpis o polskim obywatelstwie czy pochodzeniu ofiary deportacji lub uwięzienia; dokumenty rehabilitacji osoby deportowanej zawierający wpis o polskim pochodzeniu tej osoby, zagraniczny dowód tożsamości zawierający wpis na temat polskiej narodowości danej osoby.

  - Przygotować kserokopie paszportu zagranicznego (strony ze zdjęciem) oraz paszportu wewnętrznego (strona ze zdjęciem i strona z adresem stałego miejsca zamieszkania). Skopiowane dokumenty wraz z oryginałami należy przedstawić konsulowi w trakcie spotkania (kopie pozostają w konsulacie, a oryginały zostaną zwrócone właścicielowi).

  - Wypełnić wniosek o przyznanie Karty Polaka. – link do wniosku.

  - W zaznaczonym miejscu we wniosku należy wkleić jedno aktualne zdjęcie (wymiary 3,5 - 4,5 cm).

  - Wypełniony wniosek należy podpisać w wyznaczonym miejscu, nie przekraczając linii ramki.

  - Zadzwonić do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Ankarze i umówić się na spotkanie z konsulem. W czasie rozmowy telefonicznej ma miejsce wstępne sprawdzenie znajomości języka polskiego, dlatego osoby pełnoletnie proszone są o osobisty kontakt.

  - Stawić się w umówionym terminie w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Ankarze na rozmowę z konsulem. Na spotkanie z konsulem prosimy zabrać ze sobą wypełniony wniosek ze zdjęciem, oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie / polskie pochodzenie  przodków / polskie obywatelstwo przodków lub oryginał zaświadczenia od uprawnionej organizacji polonijnej / polskiej, oryginały i kserokopie paszportu zagranicznego oraz wewnętrznego.

  Rozmowa w języku polskim będzie dotyczyć polskich tradycji, zwyczajów i historii.

   

   Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat związanych z procedurą ubiegania się o Kartę Polaka.

   

  Od decyzji odmownej konsula przysługuje odwołanie do Rady ds. Polaków na Wschodzie, które wnosi się za pośrednictwem konsula w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

   

  Podstawa prawna

   

  • Ustawa z dnia 7.09.2007r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2007 r., nr 180, poz. 1280)
  •  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka
   (Dz. U. nr 214, poz. 1348)
  • Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2016 r., poz. 753)
  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650)

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: